Hvem er vi?
Narrative Perspektiver er en virksomhed drevet af højt kvalificerede psykologer og veluddannede psykoterapeuter.

Hvad tilbyder vi?
Vi udbyder kurser, uddannelser og supervision, samt organisa­­tions­­konsul­­tationer. Derudover terapi til par, børn, unge og voksne og familier.

Hvordan arbejder vi?
Vi arbejder ud fra et respons­baser­et medmenneske­ligt udgangs­punkt som er normkritisk, narrativt og har et post­­struk­tura­­lis­­tisk perspek­tiv for øje. Det betyder at mennesket i vores øjne altid er unikt og det psykolog­iske perspek­tiv altid har fokus på menneske­rettig­heder, værdighed og lighed.

Vores arbejdsmetode og ideologi
Vi har en krit­isk poli­tisk bevidst­­hed der altid er i udvik­ling, efter­som vi orien­terer os løben­de om­kring psyko­logi­­ens og kulturens grænse­­flad­er. God ledelse er menneske­ret, ligesom lige­værd, diversi­­tet og sprog­forstå­el­se som bare er begyndel­sen.

Konsultationer med mening
Konsultat­ioner med mening Sproget er vores kontakt­form, ligesom kroppen er vores navigations­kompas, som vi altid skal videre­udvikle og lære at italesætte til et kommunikat­ivt relation­elt nærvær­ende sprog.

Narrativ supervision
Narrativ terapi

Narrativ terapi

Narrativ terapi er en bane­bryd­ende tilgang for dig som vil arbejde i dybden, hvor vi respekt­fuldt lytter aktivt til din unikke historie. Få muligheden for at reflek­tere over dig selv og dine omgivel­ser, så du kan opnå større trivsel og autenti­citet. Hos os bestem­mer du tempoet og emnerne for samtalen.
⇨ Se hvad vi tilbyder af terapi
Narrative kurser

Narrative kurser

Udforsk vores narrative kurser, der altid er opdater­ede med det seneste inden for psykolog­isk udvikl­ing. Vi kombiner­er en kritisk tilgang til traditionel psykologi med innovative respons­baser­et og narrative interven­tion­er, så du kan få indsigt og konkrete psyko­terapeut­iske værktøjer til at styrke dine eksister­ende praksis­ser.
⇨ Find det kursus der passer dig
Narrative uddannelser

Narrative efteruddannelser

Udforsk vores narrativ efteruddannelses­programmer, der er resultatet af mange års kreativ tænkning og erfaring inden for feltet. Vi skrædder­syr og tilpas­ser vores kurser efter dine og arbejdsplads­ens specifikke lærings­behov og målgruppe, og vi stræber altid efter at skabe et fælles fagligt sprog.
⇨ Find din efteruddannelse
Narrativ supervision

Narrativ supervision

Opnå et fagligt løft, styrk dit faglige perspekt­iv og genfind, med vores narrative supervision, det overblik du måske har mistet. Vores supervi­sion giver dig mulighed for at få et dybere faglig perspektiv og indblik i dine profession­elle udfordring­er og drage fordel af feedback fra både din supervisor og dine kolleger som en del af et team. Supervis­ionen sikrer også, at du undgår udmatt­else og stress i forbind­else med krævende opgaver i dit daglige arbejde. ⇨ Få supervision hos os
Narrativ organisationsudvikling

Organisationsudvikling og supervision

Organisations­udvikling handler om at rette op på udfordr­inger, der påvirker samarbej­det og tynger arbejds­glæden. Ved at etablere et fælles fagligt sprog kan organisat­ionen styrke sin indflydelse på mål­gruppen og samtidig skabe øget faglig glæde og energi blandt medarbejd­erne. ⇨ Se hvad vi tilbyder
  1. Kontakt os
  2. Vi designer et tilbud
  3. Få skræddersyet forløb/service

Vi samarbejder med;

Organi­sa­tion­er, insti­tu­tion­er, NGO'er, forening­er og kommun­er. Vi beskæf­tig­er os desuden med krisecentre, PPR, psykia­tri­yen, social­forvalt­ning­er, gymnas­ier og skol­er.
  • Dansk Kvindesamfund
  • Danner
  • Solrød Kommune
og mange flere...
Vi befinder os på Trianglen, Østerbrogade 29, 3 sal
Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Ønsker du at lære mere om vores narrative tilgang, vælge det rette kursus eller uddannelse, eller bare ønsker at tale med en professionel om dine udfordringer.

Kontakt os via telefon og e-mail. Vi ser frem til at hjælpe dig videre på din rejse mod personlig og faglig udvikling.