Hvem er vi?
Narrative Perspektiver er en virksomhed drevet af højt kvalificerede psykologer.

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder kurser, uddannelser og supervision, samt organisa­tions­konsul­tationer. Derudover samtaler til børn, unge og voksne - familier og par.

Hvordan arbejder vi?
Vi arbejder ud fra et normkritisk, narrativt og post­struk­tura­lis­tisk perspek­tiv.

Vi har en krit­isk poli­tisk bevidst­hed der altid er i udvik­ling, efter­som vi orien­terer os løben­de om­kring psyko­logi­ens grænse­flad­er. Lige­værd, diversi­tet og sprog­forståel­se er bare begyndel­sen.

Narrativ supervision
Narrativ terapi
Narrativ terapi
Vi tilbyder narrativ terapi, som er en bane­bryd­ende metode hvor vi respekt­fuldt lytter aktivt og spørger til dig og din hi­storie. Du får mulighed for at reflek­tere over dig selv og dine omgivel­ser, for at få det bedre og være mere dig selv. Du bestem­mer både tempo og hvad vi skal tale om.
⇨ Se hvad vi tilbyder af terapi
Narrative kurser
Narrative kurser
Vi tilbyder kurser i det sidste nye - og altid med et kritisk blik for psykologiens traditionelle udvikling, så du opnår indsigt og et konkret psyko­tera­peutisk greb til dine allerede eksi­sterende narrative inter­ventioner.
⇨ Find det kursus der passer dig
Narrative uddannelser
Narrative efteruddannelser
Vores undervisnings­prak­sis er udviklet igennem mange års kreativ tænk­ning indenfor faget. Vi design­er efteruddannelsen efter jeres behov for læring og mål­gruppe, samt bestræb­er os altid på, at det under­støtter et fælles fagligt sprog.
⇨ Find din efteruddannelse
Narrativ supervision
Narrativ supervision
Supervision er dit faglige boost, så du får det tabte overblik tilbage. Du får også et fagligt ind­blik, og et muligt ekstra blik af dine andre kollega­er som team. Super­vi­sion sørger også for, at du und­går forrå­el­se og stress på grund af svære opgaver i dit daglige arbejde.
⇨ Få supervision hos os
Narrativ organisationsudvikling
Organisationsudvikling og supervision
Udvikling af din organi­sation handler om arbejdet med det som er gået skævt, og som slider på samar­bejd­et og arbejds­glæden. En organisa­tion­en har godt af, at skabe et fælles fagligt sprog, der gør en forskel for jeres mål­gruppe, men også skaber faglig glæde og energi.
⇨ Se hvad vi tilbyder
  1. Kontakt os
  2. Vi designer et tilbud
  3. Få skræddersyet forløb/service
Vi samarbejder med;
Organi­sa­tion­er, insti­tu­tion­er, NGO'er, forening­er og kommun­er. Vi beskæf­tig­er os desuden med krisecentre, PPR, psykia­tri­yen, social­forvalt­ning­er, gymnas­ier og skol­er.
  • Dansk Kvindesamfund
  • Danner
  • Solrød Kommune
og mange flere...
Vi befinder os på Trianglen, Østerbrogade 29, 3 sal